čl. I

Základné ustanovenia

 

1. Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy, ktoré medzi nimi vznikli resp. vzniknú na základe zmluvy o preprave veci uzatvorenej medzi zmluvnými stranami na základe objednávky na vykonanie prepravy.

 

2. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepravy, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a objednávateľ prepravy sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

 

3. Zmluva o preprave sa medzi zmluvnými stranami uzatvára na základe objednávky prepravy (ďalej len "objednávka"). Na objednávku postačuje aj forma e-mailom, faxom, alebo zaslaním naskenovanej podpísanej objednávky formou prílohy e-mailu, prípadne telefonicky, ak bude následne v lehote 24 hodín vystavená písomná forma objednávky, pokiaľ sa dopravca s objednávateľom prepravy nedohodnú ináč. Zmluva o preprave veci sa považuje za uzavretú písomným potvrdením objednávky zo strany prepravcu. Zmluva sa považuje za uzavretú aj (konkludentne) a to v prípade keď prepravca síce výslovne nepotvrdí objednávku objednávateľovi prepravy, ale začne s vykonávaním objednanej prepravy. Teda pristaví vozidlo na nakládku.

 

4. S prijatím objednávky je dopravca povinný preukázať objednávateľovi prepravy svoje oprávnenie na vykonanie prepravy podľa objednávky, a to najmä predložením platnej koncesnej listiny a/alebo iného relevantného dokumentu, vystaveného príslušným orgánom na meno dopravcu.

 

5. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je objednávateľ prepravy povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Objednávateľ prepravy zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

 

6. Objednávateľ prepravy je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

 

7. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia vo výške určenej v objednávke. Splatnosť prepravného je určená v objednávke. Ak splatnosť prepravného nie je určená v objednávke, tak platí splatnosť v lehote 60 dní od vystavenia faktúry za prepravu tovaru spolu s prílohami (ďalej len "faktúra") objednávateľovi prepravy. Alebo platba ihneď po doručení papierov a cena nasconto -5% z ceny prepravného. Faktúru je dopravca povinný zaslať v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa prepravy uvedenú v záhlaví objednávky. Na faktúre je dopravca povinný uviesť vždy číslo objednávky. Prílohou faktúry musia byť pečiatkou a podpisom potvrdený originál CMR, potvrdený dodací list z vykládky tovaru a kópia objednávky objednávateľa prepravy. Faktúru spolu so všetkými vyššie uvedenými podkladmi je dopravca povinný zaslať na adresu objednávateľ prepravy uvedenú v záhlaví objednávky do 10 kalendárnych dní po riadnom doručení tovaru do miesta určenia podľa objednávky. V prípade oneskoreného zaslania faktúry dopravcom sa splatnosť faktúry predlžuje až na dvojnásobok odo dňa jej doručenia objednávateľovi prepravy. Ak dopravca nedoručí objednávateľ prepravy spolu s faktúrou aj podklady uvedené v tomto bode zmluvných podmienok, splatnosť faktúry sa predlžuje o ďalších 30 kalendárnych dní od ich následného doručenia. V odplate dopravcu za prepravu tovaru podľa objednávky sú už zahrnuté všetky poplatky a náklady dopravcu, ako aj náklady dopravcu za prípadné čakania na nakládke a/alebo vykládke tovaru do 24 hod na každej z nich. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak dopravca neprepraví tovar riadne a včas podľa objednávky, nevzniká mu nárok na odplatu (ani len čiastočný) a preto nebude jeho faktúra za prepravu tovaru objednávateľom prepravy uznaná. Z titulu takejto nedostatočne vykonanej prepravy tovaru zaniká dopravcovi voči objednávateľovi prepravy právne vymáhateľný nárok na odplatu. S vyššie uvedeným postupom dopravca výslovne súhlasí.

 

8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že aplikácia ustanovenia § 628 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je vylúčená a dopravcovi neprináleží zádržné právo k tovaru prepravovanému podľa objednávky.

 

čl. II

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Dopravca je povinný

a) vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s vydaným povolením a licenciou Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na území EÚ, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o náklad.

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel, objednávateľom prepravy, príjemcom vecí a tretím osobám,

d) zabezpečiť, aby v každom vozidle používanom na podnikateľské účely bol doklad o oprávnení podnikať

e) odparkovať svoj kamión počas prestávok na stráženom parkovisku s kamerovým systémom, a nenechávať vozidlá bez dozoru a bez zamknutia. Pokiaľ kamión nebude odstavený na stráženom parkovisku, musí nás dopravca o tom písomne informovať.

 

2. Dopravca je povinný informovať príslušného disponenta dopravy objednávateľa prepravy:

a) ihneď po nakládke tovaru

b) ihneď po vykládke tovaru

c) ihneď po zistení odchýliek od bežného priebehu prepravy

d) v prípade, ak je zjavné že nemôžu byť dodržané stanovené termíny prepravy.

e) ak sa nezhodujú údaje v nákladnom liste (CMR) s prepravným príkazom (objednávkou)

f) naložené počty paliet a váha sa musia zhodovať s objednávkou. V opačnom prípade chýbajúce kusy budú preúčtované dopravcovi.

V prípade nedodržania týchto bodov, dopravné nebude zaplatené v plnej sume, pokuta môže byť až do plnej výšky prepravného.

 

3. Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iného dopravcu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa dopravy, pritom zodpovedá, akoby prepravu uskutočňoval sám. Dopravca nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu kontaktovať zákazníka objednávateľa dopravy, t.j. osobu na ktorej pokyn sa preprava vykonáva. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti dopravcu definovanej v tomto bode alebo v prípade akéhokoľvek priameho alebo nepriameho kontaktovania zákazníka objednávateľa prepravy (t.j. priamo príkazcu) je dopravca povinný zaplatiť objednávateľovi prepravy zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti/záväzku dopravcu; zaplatením zmluvnej pokuty zostáva povinnosť dopravcu prepraviť tovar podľa objednávky riadne a včas nedotknutá.

 

4. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby vozidlo ktorým bude vykonávať prepravu bolo dostatočne vyčistené, aby plachta na návese nebola nijak poškodená, aby sa zabránilo kontaminácii a zaručila bezpečnosť prepravovaného tovaru. K dispozícii musí byť hygienický plán a plán čistenia. Dopravca je povinný prepravovaný tovar riadne zabezpečiť proti samovoľnému posunu na ložnej ploche.

 

5. Dopravca je počas prepravy tovaru podľa objednávky povinný uzatvoriť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu tak, aby poistné krytie dopravcu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR Dohovor) a/alebo poistné krytie vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave podľa poistenia zodpovednosti za škodu cestného nákladného dopravcu dosahovalo výšku minimálne 150.000 €. Splnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvných dojednaní je dopravca povinný preukázať objednávateľovi prepravy v písomnej forme, a to najneskôr pri prijatí objednávky.

 

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak dopravca nepredloží objednávateľovi prepravy písomnosti podľa bodu 6 článku I týchto podmienok, alebo bodu 4. a bodu 5. tohto článku, vyhradzuje si objednávateľ prepravy právo jednostranne, bez nároku na akúkoľvek náhradu a/alebo kompenzáciu voči dopravcovi, a bez udania dôvodu od objednávky odstúpiť a prepravu tovaru prideliť inému dopravcovi podľa svojho vlastného uváženia. Dopravca vyhlasuje a výslovne súhlasí s tým, že v prípade využitia práva objednávateľa prepravy podľa predchádzajúcej vety si voči nemu neuplatní žiadne nároky, nakoľko v uvedenom prípade dopravcovi v zmysle výslovnej dohody zmluvných strán uvedenej vyššie žiadne nároky nevznikajú.

 

7. Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je objednávateľ prepravy oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

 

8. Náves, príp. výmennú nadstavbu smie dopravca odstaviť len v priestore stráženého areálu v trajektovom / železničnom termináli. Vykládka tovaru sa musí uskutočniť len na tej adrese prijímateľa alebo dodania, ktorá je uvedená v náložnom liste (CMR). Zmeny môžu byť uskutočnené len s písomným povolením zodpovedného disponenta prepravy objednávateľa prepravy. Dopravca je povinný skontrolovať spolu s vodičom adresu vykládky v CMR a v prípade nezhody s adresu v objednávke, nás ihneď informovať! V prípade nezhody, neskorého zistenia a neinformovania, je za vzniknuté náklady zodpovedný dopravca. Dopravca je povinný jazdiť výlučne do colného terminálu uvedeného objednávateľom prepravy v náložnom liste (CMR).

 

9. Špeciálne predpisy objednávateľa prepravy prípadne príjemcu pre správanie sa v areáli podniku objednávateľa prepravy prípadne príjemcu musia byť vodičmi dopravu bezvýhradne dodržiavané. V chemických závodoch je bez výnimky zakázané fajčiť na území celého areálu, vrátane vodičovej kabíny.

 

10. Zákonné nariadenia o dobe riadenia a dobe odpočinku vodičov musia byť vodičmi dopravcu bezpodmienečne dodržiavané.

 

11. Akékoľvek zmeny a/alebo udalosti, majúce vplyv na prepravu tovaru podľa objednávky, vzniknuté pred a/alebo počas prepravy tovaru podľa objednávky, je dopravca povinný bezodkladne po ich vzniku oznámiť objednávateľovi prepravy telefonicky a/alebo písomne na e-mailovú adresu zodpovedného disponenta. Nedodržanie akejkoľvek z podmienok zmluvných dojednaní tejto objednávky prepravy bude brané, ako hrubá nedbanlivosť/gross negligence.

 

12. Dopravca deklaruje, že mu je známa obchodná zvyklosť označovaná ako neutralizácia prepravy resp. neutralizácia dokladov pri preprave tovaru. Jedná sa postup dopravcu pri nakladaní s dokladmi, že vodič dopravcu z dôvodu, aby sa konečný zákazník (odberateľ) nedozvedel, odkiaľ pochádza prepravovaný tovar, si doklady z nakládky uschová a príslušný disponent objednávateľa prepravy (špeditér) mu zašle nové doklady potrebné na vykládku tovaru. To znamená, že pri vykládke tovaru je vodič povinný ukázať len nové doklady, ktoré si sám vypíše podľa pokynov špeditéra. Neutralizáciu prepravy je povinný objednávateľ prepravy určiť v objednávke. V prípade, že dopravca tento postup nedodrží a poruší túto zmluvnú povinnosť je povinný zaplatiť objednávateľovi prepravy zmluvnú pokutu vo výške 20.000,-Eur.

 

čl. IV

 

Zodpovednosť za škody a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy

 

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

2. Dopravca za škodu na zásielke nezodpovedá, ak bola spôsobená:

a) objednávateľom prepravy, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, vrátane obvyklého úbytku alebo

c) chybným obalom, avšak za podmienky, že dopravca upozornil objednávateľa prepravy pri prevzatí zásielky na prepravu zápisom v nákladnom liste. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

d) osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť (vis mayor).

 

3. Pri škode na zásielke je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

4. Dopravca je povinný urýchlene podať objednávateľovi prepravy ako aj príjemcovi správu o škode na zásielke vzniknutej od jej prevzatia do jej odovzdania príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi prepravy alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

 

5. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu (odovzdaná dopravcovi).

 

6. Dopravca sa zaväzuje, že na prvé vyzvanie objednávateľa prepravy uspokojí v lehote 15 kalendárnych dní v plnom rozsahu všetky nároky tretích osôb uplatnené voči objednávateľovi prepravy z titulu porušenia podmienok prepravy tovaru dohodnutých v objednávke a/alebo iné nároky tretích osôb z titulu porušenia povinností dopravcu pri preprave tovaru podľa objednávky a/alebo týchto zmluvných podmienok; dopravca sa zároveň zaväzuje, že na základe výzvy objednávateľa prepravy rovnako uhradí v lehote 15 kalendárnych dní všetky priame a nepriame náklady a výdavky, ktoré objednávateľovi prepravy vznikli prípadne vzniknú v súvislosti s uplatnenými oprávnenými nárokmi tretích osôb podľa prvej vety tohto bodu Zmluvných dojednaní.

 

7. V prípade, že dopravca nepristaví vozidlo k nakládke resp. oznámi objednávateľovi prepravy, že objednanú prepravu nevykoná, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s týmto porušením zmluvy. V prípade porušenia zmluvy, spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete, je dopravca povinný zaplatiť objednávateľovi prepravy zmluvnú pokutu vo výške dohodnutého prepravného. Objednávateľ prepravy však má právo vymáhať si od dopravcu tú časť škody, ktorá mu skutočne vznikla a ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty.

 

8. Dopravca súhlasí s jednostranným započítaním vzájomných pohľadávok, vrátane započítania splatnej pohľadávky voči nesplatnej pohľadávke.

 

9. Dopravca zodpovedá prepravcovi za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty do plnej výšky škody, ktorá tým objednávateľovi prepravy vznikne. Zmluvné strany si pre prípad nedodržania dodacej lehoty zo strany dopravcu dohodli zmluvnú pokutu vo výške prepravného. Objednávateľ prepravy však má právo vymáhať si od dopravcu tú časť škody, ktorá mu skutočne vznikla a ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty.

 

10. Ustanovenia zmluvy, ktoré by obmedzovali zodpovednosť dopravcu ustanovenú podľa týchto zmluvných podmienok sú neplatné.

 

11. Dopravca potvrdzuje , že je držiteľom vozidla a počas prepravy dodržuje ustanovenia o min. mzde (MiLog) vo všetkých krajinách EU, na ktoré sa podľa príslušných zákonov jednotlivých krajín o min. mzde ustanovenie MiLog vzťahuje .

 

12. Všetky zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné v lehote 7 dní od kedy vznikol nárok na ich zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody je taktiež splatný v lehote 7dní, od kedy bola povinná strana vyzvaná oprávnenou stranou.

 

čl. V

Záverečné ustanovenia

 

1. Právne vzťahy zmluvných strán vzniknuté z titulu prepravy tovaru podľa objednávky, ktoré nie sú upravené priamo v objednávke ?alebo v týchto Zmluvných dojednaniach, sa riadia príslušnými ustanoveniami Dohovoru CMR a subsidiárne tiež príslušnými ustanoveniami zákona c?. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (slovenský Obchodný zákonník).

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy sa budú posudzovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli na voľbe právomoci súdov Slovenskej republiky, preto právomoc na riešenie sporov, ktoré medzi nimi vzniknú zo zmluvy o preprave veci budú môcť rozhodovať len príslušné súdy SR.

 

3. Zmluvné dojednania tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky objednávateľa prepravy na prepravu tovaru. Dopravca vyhlasuje, že s obsahom Zmluvných dojednaní sa pred prijatím objednávky riadne oboznámil, v celom rozsahu im porozumel a bezvýhradne s nimi súhlasí, čo potvrdzuje potvrdením objednávky prípade začatím realizácie dopravy.

 

Všeobecné obchodné podmienky